Ogólne warunki wynajmu w Tutek Rental

Dokument określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zawierania umów najmu sprzętu przez Tutek Media Wojciech Januszewski z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kołłątaja 11/12 lok.28 50-006 NIP: 8971819095 REGON: 363619416, (zwany dalej: „Wynajmującym”), prezentowanego pod adresem www.tutekrental.pl.

§ 1 Definicje

 1. Klient – klientem może być konsument, przedsiębiorca, przedsiębiorca indywidualny.
 2. Konsument ****– oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Ogólne warunki wynajmu sprzętu – oznacza niniejszy dokument.
 6. Najemca – klient, który zawarł z Wynajmującym umowę najmu.
 7. Wynajmujący – oznacza Tutek Media Wojciech Januszewski z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kołłątaja 11/12 lok.28 50-006 NIP: 8971819095 REGON: 363619416, będącego jednocześnie właścicielem strony internetowej www.tutekrental.pl.
 8. Strona Internetowa – oznacza strony internetowe, pod którymi Wynajmujący prowadzi ogłoszenia i działania informacyjne dot. umów najmu w domenie
 9. Zapytanie – złożone przez klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu zapytania dot. możliwości zawarcia umowy najmu prezentowanego pod adresem [www.tutekrental.pl](https://www.tutekmediahouse.com/rental.). Zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 10. Umowa najmu – oznacza umowę najmu zawartą, na zasadach określonych w Ogólnych warunkach wynajmu sprzętu, między Wynajmującym a Najemcą.
 11. Lokal przedsiębiorstwa - miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe lub miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe.

§ 2 Składanie zapytań dotyczących umowy najmu

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Mają one wyłącznie charakter informacyjny. Prezentowane ceny dotyczą najmu rzeczy na okres 24 godzin.
 2. Klient może składać zapytania dotyczące umowy najmu za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient może składać zapytania za pośrednictwem telefonu w dni robocze w godzinach od 8:00 do 20:00.
 4. Złożenie zapytania, o którym mowa w § 2 ust. 2 oraz § 2 ust. 3 Ogólnych warunkach wynajmu sprzętu, nie stanowi złożenia Wynajmującemu przez Klienta oferty zawarcia Umowy najmu, będących przedmiotem zapytania.
 5. Klient składający zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Wynajmującego na Stronie Internetowej. Klient w wiadomości przesyłanej do Wynajmującego, podaje w szczególności: nazwę Towaru spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej, proponowany termin najmu towaru oraz swoje dane teleadresowe.
 6. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości, o której mowa w § 2 ust. 5, Ogólnych warunkach wynajmu sprzętu, Wynajmujący przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczącą możliwości zawarcia umowy najmu. Wiadomość ta, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty klienta. W tym momencie nie dochodzi do zawarcia umowy najmu.
 7. Klient składający zapytanie za pośrednictwem telefonu wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Wynajmującego na Stronie Internetowej. Klient składając zapytanie przez telefon, podaje Wynajmującemu w szczególności: nazwę Towaru spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej, proponowany termin najmu towaru oraz swoje dane teleadresowe.
 8. Po otrzymaniu od Klienta drogą telefoniczną zapytania, o którym mowa w § 2 ust. 7, Ogólnych warunkach wynajmu sprzętu, Wynajmujący przekazuje drogą telefoniczną lub opisaną w §2 ust. 6 informacje dotyczącą możliwości zawarcia umowy najmu. Wiadomość ta, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty klienta. W tym momencie nie dochodzi do zawarcia umowy najmu.

§ 3 Zawarcie umowy najmu

 1. Umowę najmu klient zawiera w lokalu przedsiębiorstwa lub innym miejscu uzgodnionym przez strony.
 2. Wynajmowany sprzęt fotograficzny, filmowy lub oświetleniowy Najemca odbiera i oddaje w lokalu przedsiębiorstwa lub innym miejscu uzgodnionym przez strony, w ustalonym w umowie terminie. Odbioru i zwrotu sprzętu dokonuje Najemca.
 3. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia stanu technicznego sprzętu w momencie jego odbioru. Wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu. Wszelkie usterki zaakceptowane przez obie strony zostaną spisane w formie pisemnego protokołu uszkodzeń przed zawarciem umowy najmu lub zastrzeżone w umowie najmu.
 4. Okres rozliczeniowy oraz okres najmu określają umowa najmu.
 5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu sprzęt do czasu oddania go Najemcy.
 6. Najemca jest zobowiązany zwrócić wynajmowany sprzęt w stanie nie gorszym niż w momencie jego wydania. Sprzęt nie może być uszkodzony. Zakres i zasady odpowiedzialności odszkodowawczej określa Kodeks Cywilny oraz umowa najmu.
 7. Pozostałe kwestie reguluje umowa najmu oraz przepisy prawa.

§ 4 Warunki umowy najmu

 1. Przedmiot umowy najmu, jego wartość oraz opłata za najmowany sprzęt zostaną określone w umowie.
 2. Kwota najmu płatna jest z góry lub w terminie wskazanym na fakturze.
 3. Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy sprzętu do używania na okres najmu, a Najemca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego kwoty wskazanej w umowie.
 4. Z chwilą wydania przedmiotu najmu ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotu najmu przechodzi na Najemcę i trwa do momentu zwrotu przedmiotu najmu.
 5. Sprzęt jest wydawany i zdawany pod adresem wskazanym przez Wynajmującego lub innym uzgodnionym przez strony.
 6. Najemca zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu najmu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, według instrukcji obsługi oraz odpowiedniego obchodzenia się z przedmiotem najmu, a po upływie okresu najmu do zwrotu przedmiotu najmu.
 7. Najemca jest zobowiązany do osobistego zwrotu sprzętu w terminie wskazanym w umowie. W przypadku zwrotu za pośrednictwem osoby trzeciej, Wynajmujący wymaga okazania odpowiedniego umocowania tejże osoby.
 8. Przedmiot najmu nie może być bez zgody Wynajmującego przedmiotem użyczenia ani podnajmu.
 9. Wszystkie sprzęty będące przedmiotem najmu są wyposażone w lokalizator GPS, który w sytuacji, gdy Najemca nie zwróci sprzętu w terminie jest aktywowany w celu ustalenia lokalizacji przedmiotu najmu.

§ 5 Odpowiedzialność Najemcy

 1. Wydawany Najemcy sprzęt jest w pełni sprawny i kompletny, w stanie bardzo dobrym, nieuszkodzony. Jakiekolwiek uwagi Najemcy co do stanu sprzętu należy niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu. Wszelkie usterki zaakceptowane przez obie strony zostaną spisane w formie pisemnego protokołu uszkodzeń przed zawarciem umowy najmu lub zastrzeżone w umowie najmu.
 2. Najemca ponosi odpowiedzialność za sprzęt do pełnej wartości z tytułu utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu najmu. Wartość sprzętu określona zostaje w umowie.
 3. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu najmu, Najemca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wynajmującego.
 4. Najemca nie może dokonywać samowolnie żadnych napraw sprzętu.
 5. W przypadku uszkodzenia sprzętu kwalifikującego się do naprawy (np. w serwisie, w ramach gwarancji, rękojmi), oprócz odpowiedzialności, o której mowa w § 5 pkt 2, Najemca zobowiązany jest do zapłaty 20% dziennej opłaty najmu sprzętu wskazanej umowie, za każdy dzień, w którym Wynajmujący utracił możliwości dalszego wynajmowania sprzętu.
 6. Wynajmujący informuje Najemcę o możliwości wykupienia ubezpieczenia sprzętu na okres najmu. Zakres oraz cenę ubezpieczenia określa umowa ubezpieczenia zawarta przez Najemcę i uzależniona jest m.in. od całkowitej wartości sprzętu oraz ilości dni najmu.
 7. Najemca za dodatkową opłatą może zlecić Wynajmującemu ubezpieczenie sprzętu. Koszt ubezpieczenia ponosi Najemca.
 8. W sytuacji, kiedy Najemca wykupi lub zleci Wynajmującemu wykupienie ubezpieczenia, a ew. kwota odszkodowania nie pokryje pełnych kosztów szkody powstałej z tytułu utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu najmu, Wynajmujący ma prawo dochodzić dalej idących roszczeń względem Najemcy.
 9. Jeśli z przyczyn niezależnych od Najemcy dochodzi do opóźnienia w zwrocie sprzętu, Wynajmujący może naliczyć opłatę w wysokości do 100% dziennej opłaty wskazanej w umowie za każdy dzień opóźnienia.
 10. Jeśli z przyczyn zależnych od Najemcy dochodzi do opóźnienia w zwrocie sprzętu, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kwoty 150% dziennej opłaty wskazanej w umowie za każdy dzień opóźnienia.

§ 6 Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Wynajmujący informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).